XI Festiwal Filmów Edukacyjnych

EDUKINO 2020

Regulamin Konkursu Filmów Edukacyjnych

EDUKINO jest festiwalem filmowym poświęconym filmowi edukacyjnemu – krótkim filmom łączącym wysokie walory artystyczne z walorami edukacyjnymi. Twórcy filmów edukacyjnych spotykają się tu z młodymi odbiorcami i przedstawicielami kadr pedagogicznych oraz władz oświatowych. Festiwal stanowi forum do prezentacji najlepszych nowych filmów edukacyjnych i dyskusji na temat obecnej i przyszłej kondycji filmu edukacyjnego. Celem festiwalu jest promocja filmu edukacyjnego i zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem filmu w edukacji.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs Filmów Edukacyjnych realizuje organizator XI Festiwalu Filmów Edukacyjnych EDUKINO – Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych (zwana w dalszej części Organizatorem), przy wsparciu  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Europejskiego Centrum Komunikacji i Kultury oraz kin studyjnych.
2. Regulamin określa zasady zgłaszania filmów do Konkursu Filmów Edukacyjnych oraz przyznawania nagród w tym Konkursie.
3. XI edycja Festiwalu EDUKINO (zwana w dalszej części Festiwalem) odbędzie się w dniu 20 listopada 2020 r. w Muzeum Narodowym w Warszawie.
4. Konkurs Filmów Edukacyjnych ma charakter ogólnopolski, ale przyjmowane będą również zgłoszenia filmów zagranicznych.
5. Celem Konkursu Głównego jest prezentacja filmów edukacyjnych łączących walory edukacyjne z wysokimi walorami artystycznymi oraz nagrodzenie twórców najlepszych filmów, które zostaną wybrane przez Jury.

PRESELEKCJA

1. Filmy mogą być zgłaszane do konkursu przez szkoły artystyczne, szkoły filmowe, firmy producenckie, instytucje filmowe, indywidualnych twórców lub inne podmioty posiadające do tego prawo.
2. Do Konkursu można zgłaszać filmy zrealizowane w dowolnej technice – dokumentalne, 2018. publicystyczne, oświatowe, naukowe, dziecięce, animowane -  nie przekraczające 55 minut i ukończony po 1 stycznia 2018.
3. Filmy raz zgłoszone na Konkurs nie podlegają ponownej selekcji.
4. W przypadku seriali edukacyjnych, do selekcji konkursowej zostanie dopuszczony tylko jeden odcinek wybrany przez zgłaszającego.
5. O dopuszczeniu zgłoszonego filmu do konkursu i projekcji festiwalowych decyduje komisja preselekcyjna złożona z filmowców i pedagogów. Dyrektor Festiwalu ma prawo zgłaszania do konkursu filmów poza komisją preselekcyjną.
6. Zgłoszenie filmu do konkursu oznacza akceptację jego regulaminu.
7. Warunkiem dopuszczenia filmu do preselekcji jest wypełnienie i przesłanie pocztą elektroniczną karty zgłoszenia, która znajduje się na stronie internetowej Festiwalu (www.edukino.pl) oraz terminowe przesłanie kompletu wymaganych materiałów:
Pocztą na adres: EDUKINO, Fundacja Innowacji Społeczno-Kulturalnych, 04-937 Warszawa, ul Podkowy 40:
          □ 2 kopii przeglądowych filmu na płytce DVD HD MP4 (każdy film na osobnej płycie)
          □ papierowej kopi karty zgłoszenia, opatrzonej własnoręcznym podpisem.
Pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
          □ trailera
          □ notki biograficznej reżysera filmu
          □ zdjęcia reżysera
          □ krótkiego opisu (50-100 słów o filmie)
          □2-3 kadrów z filmu
8. Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeniowych i materiałów do selekcji konkursowej upływa 31 października 2020 (decyduje data stempla pocztowego).
9. W razie niedotrzymania terminu przez zgłaszającego lub niedokładnego wypełnienia karty zgłoszeniowej, organizator nie ma obowiązku dopuszczenia filmu do selekcji.
10. Festiwal nie pobiera opłaty za zgłoszenie filmu. Autor pokrywa koszt przesłania kopii przeglądowej filmu. Kopie przeglądowe nie będą zwracane.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia filmu do Konkursu z powodu wadliwej jakości technicznej.
12. Selekcja filmów konkursowych obejmuje wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy regulamin.
13. Odpowiedzialność za prawny tytuł do zgłoszenia filmu do Konkursu leży po stronie Zgłaszającego. Organizatorzy Festiwalu nie odpowiadają za naruszenie praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba że naruszenie praw jest zawinione przez Organizatora.
14. W razie gdyby film nie zakwalifikował się do udziału w Konkursie, zgłaszający udziela Festiwalowi prawa do dwukrotnego wyświetlenia go w ramach specjalnego festiwalowego bloku filmów pozakonkursowych.

KONKURS

1. W wyniku preselekcji do finału Konkursu dopuszczonych zostanie 26 - 30 filmów.
2. Zgłaszający zostaną poinformowani o dopuszczeniu filmu do konkursu pocztą elektroniczną co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem Festiwalu. Lista filmów uczestniczących w Konkursie umieszczona zostanie na stronie www.edukino.pl do dnia 10 listopada 2020.
3. Oceny filmów konkursowych i wyboru laureatów dokona Jury w skład którego wejdzie 3 laureatów wcześniejszych edycji Konkursu Filmów Edukacyjnych EDUKINO i Dyrektor Festiwalu. (Nazwiska tegorocznych jurorów podane zostaną do 31 października 2020 r.)
4. Filmy dopuszczone do konkursu będą przedmiotem promocji na stronie www.edukino.pl i w mediach z wykorzystaniem fragmentów filmów i materiałów przesłanych w ramach zgłoszenia.
5. W ramach indywidualnej promocji twórca filmu proszony jest o umieszczenie trailer swojego filmu na youtube z informacją wd. wzoru:
„Tytuł filmu” Zgłoszenie EDUKINO 2020 .
6. Zgłoszenie filmu do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację trzyminutowego fragmentu filmu i/lub trailera, oraz przesłanych zdjęć i informacji o filmie, w tym zdjęć na stronie internetowej festiwalu i (ewentualnie) na stronach partnerów festiwalu, w oficjalnych drukach, w prasie i telewizji.
7. Producent zgłoszonego filmu wyraża zgodę na pięć (5) bezpłatnych projekcji w pokazach pofestiwalowych organizowanych w Polsce i za  granicą po zakończeniu Festiwalu. Dodatkowe pokazy wymagają osobnej pisemnej zgody producenta.
8. Zgłaszający film zagraniczny wyraża zgodę na nagranie na przysłanej kasecie polskiej wersji językowej celem przedstawienia filmu na publicznym pokazie.

NAGRODY

1. Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka „Złoty Kopernik”
2. Jury Konkursu przyznaje Złotego Kopernika twórcom najlepszych filmów w siedmiu wybranych kategoriach.
3. Wystąpiliśmy do MKiDN o Nagrodę Ministra Kultury dla twórców7 filmów wskazanych przez Jury.
4. Podczas wszystkich pokazów festiwalowych przeprowadzony zostanie plebiscyt publiczności. Nagrodę Publiczności otrzyma film, który uzyska najwięcej głosów.
5. Instytucje kulturalne, sponsorzy oraz stowarzyszenia po konsultacji i za zgodą Dyrektora Festiwalu mogą przyznawać własne nagrody.

UWAGI KOŃCOWE

1. Zgłoszenie filmu do selekcji i udział w Konkursie Głównym są równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii spornych oraz w sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem ostatecznie decyduje Dyrektor Festiwalu.

Ta strona może zbierać informacje w postaci plików cookies firm trzecich. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.